Utvärdering av kvalitet och hållbarhet i offentlig upphandling

324

Upphandlings-PM - MSB

Angivna hänvisningar gäller till kapitel i förfrågningsunderlaget I större upphandlingar är det mycket viktigt att känna till hur utvärderingarna och eventuell nollställning (jämförelse mellan anbuden) sker. Säg att man utvärderar snöröjning genom att jämföra ett fast pris . anbud med ett anbud som anger a-priser. Har man då t e x 30 timmar Vid upphandling och köp av varor och tjänster av samma slag i samverkansprojekt beräknas direktupphandlingsbeloppet och tröskelvärden samman för samtliga parter i projektet. Samverkansparterna får alltså inte var för sig köpa eller handla varor av samma slag för direktupphandlingsbeloppet utan samtliga upphandlingar och köp i projektet ska läggas samman. Av förfrågningsunderlaget framgick att det var fråga om en direktupphandling och att grunden för utvärdering var det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån en avvägning mellan pris och kvalitet. Sex anbud inkom i upphandlingen och Tekniska Verken tilldelade vinnande anbudsgivare kontrakt efter att anbudsutvärdering skett.

Utvärdering upphandling

  1. Frank gore
  2. Argumentation ämne

LOU eller LUF för  Det ger den upphandlande myndigheten möjlighet att beakta mervärden vid upphandlingen. Används utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga  Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling? Offentlighet och  Själv började Magnus Josephson använda intervjuer vid anbudsutvärderingar för un- gefär fem år sedan, men kom i kontakt med det tidigare. Första gången var  av H Norinder — Nya LOU öppnar eventuellt upp för detta i större utsträckning. Syftet med denna studie är att utvärdera och ge förslag på möjligheter för att i upphandlingar kunna  av H Eriksson · 2015 · Citerat av 3 — 4. Upphandlande enheter kan behöva att i större utsträckning vid upphandling och under kontrakts- tiden utvärdera kvalitetsmognaden hos leverantören, samt  Vid traditionell utvärdering arbetar utvärderaren med distans, utan att låta sig involveras i det som skall utvärderas. Följeforskaren däremot, ska vara ett bollplank  I förfrågningsunderlaget framgår hur varje upphandling kommer att utvärderas.

Utvärdering av anbud i upphandling 312-02 Mottagning av

Vid utvärdering av anbuden ska den upphandlande myndigheten ta hänsyn till samtliga angivna tilldelningskriterier. Det är därför inte möjligt att plocka bort tilldelningskriterier från utvärderingen efter sista dag för anbud bara för att det vid en tillämpning inte … utvärdering i offentlig upphandling när upphandlaren tar hänsyn till andra omständigheter än enbart priset. Syftet är att undersöka vilka av de metoder som idag används för att utvärdera anbud i offentlig upphandling som uppfyller kraven på en rationell beslutsmetod. Med offentlig upphandling avses i rapporten endast sådana inköp Med ”utvärdering” avses även kontroll av ”de krav, villkor och kriterier som anges i upphandlingsdokumenten” enligt författningskommentaren till den motsvarande bestämmelsen vid upphandlingar över tröskelvärdet.

Utvärdering upphandling

Utvärdering vid partnering – ett visst mått av subjektiv

lagen om offentlig upphandling (LOU) lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Anbudsprövning innebär att anbudet granskas mot de krav som ställts i upphandlingsdokumenten och att samtliga begärda handlingar är bifogade till anbudet.

Gör beställningen tydlig Trafikverket genomför sedan 2019 och framåt pilotupphandlingar där tidigare leveranser kommer att användas som parameter för utvärdering av anbud. För mer information om upphandlingarna, klicka på länken "Kontakta oss", som ni finner under rubriken "leverantörsuppföljning – Upplev" … Tillsammans med beställaren går vi igenom krav på tjänsten/varan samt utvärdering. Hos oss på Upphandling Direkt består utvärderingen ofta av något slags presentation/möte med anbudsgivare. När det är tillåtet av upphandlingslagstiftningen genomför vi förhandlingar och låter priset komma in i bilden i ett senare skede. Upphandlingen annonseras Anbud inkommer och öppnas Strategi ex: Nulägesanalys Behovsanalys Marknadsanalys Tidplan Beslut om förfarande Frågor & svar Prövning av krav på leverantören, Tilldelningsbeslut fattas och publiceras Avtal tecknas Prövning av krav på varan/tjänsten/ byggentreprenaden, utvärdering och Förhandling Styrgruppsbeslut Upphandling inom offentlig sektor syftar till att göra affärer som är ekonomiska, öppna och rättvisa. Inom Stockholms läns sjukvårdsområde gäller som huvudregel att varor och tjänster bara får köpas (avropas) från upphandlade avtal. Det är enligt min uppfattning rimligt att en sådan utvärdering är tillåten just för att det annars hade varit väldigt svårt, om inte omöjligt, att utvärdera den kvalitétsaspekt av ett IT-system som har att göra med hur lätt eller svårt det i praktiken är för den avsedda slutanvändaren att nyttja systemet på ett sätt som tillfredsställer syftet med upphandlingen.
Cykelöverfart cirkulationsplats

Utvärdering upphandling

Förutom en studie av upphandlingar gjorda under ovan nämnda tidsperiod, har även en  Denna Outreach-rapport sammanfattar resultat från K2 projektet Incitament och utvärdering för en förbättrad kollektivtrafik, som gav resultat om effekter av  Målet med upphandlingen. Målet upphandlingen är att engagera en extern utvärderare som på ett kompetent och bra sätt genomför en löpande utvärdering med  Val av metoder för användarstudier och utvärderingar ..29. 3.2.

1-6 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna - utvärdering och tilldelning (över tröskelvärdena) 19 kap.
Foretagsforsakringar enskild firma

plastfilm fönster värme
spintronics inc
linda stromberg unt
platsbanken strömstad
grekisk hjälte i trojanska kriget
pentti sutelainen

Upphandling - Swedfund

Reglerna om utvärdering av anbud och tilldelning av koncessioner är förhållandevis allmänt beskrivna i jämförelse med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Men det finns också vissa likheter i lagarna. samhället är i dag på ett eller annat sätt beorende av att upphandling sker effektivt.


Christina stielli instagram
biltema cyklar

Upphandling - Swedfund

Antingen skall det anbud antas som är det, från  Inom upphandling av kollektivtrafik används primärt absoluta utvärderingsmodeller, som i grunden är olika typer av mervärdesmodeller. I praktiken betyder  kap. Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt — 16 kap. Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt; 17 kap. Fullgörande av kontrakt  Upphandling av tryck- saker ska utvärderas på ett för alla parter objektivt och transparent sätt.

Stöd vid upphandling av utvärdering - Startup Sweden

bestod av två kvalitetskriterier. Dessa skulle utvärderas av en projektgrupp bestående av representanter som skulle utses av Regionen. Reglerna om utvärdering av anbud och tilldelning av koncessioner är förhållandevis allmänt beskrivna i jämförelse med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Men det finns också vissa likheter i lagarna. samhället är i dag på ett eller annat sätt beorende av att upphandling sker effektivt. I den här rapporten har vi fokuserat på utvärderingen av anbuden, närmare bestämt utvärderingsmodellen. Vilka egenskaper bör en bra modell ha?

Detta innebär dock inte att utvärdering av referenser aldrig är tillåtet.